หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

บึงสีไฟ ตำนานชาละวัน

ประเพณีแข่งเรือยาว

วัดโพธิ์ประทับช้าง ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ

อุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตร

นมัสการหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 

"พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

สังคมเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา

การศึกษาสร้างคนพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

 
  พันธกิจ
 
 
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้
 
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายทุกท้องถิ่น
และด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคารที่มีประสิทธิภาพ
 
การบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
 
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
 
ส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 
การบริหารจัดการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
 
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
         
   
กลยุทธ์

พัฒนาแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์
     
พัฒนาระบบบริหารจัดการดิน น้ำและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชน
ที่เข้มแข็ง
         
   
กลยุทธ์

สร้างงานสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนจากฐานการเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
พัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
 
  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
         
   
กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
     
ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น
     
ร้อยละของครัวเรือนมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     
จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ตกอยู่สภาวะยากลำบากได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
 
  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารการบริการสู่สากล
         
   
กลยุทธ์

พัฒนาการบริหารภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่
     
เตรียมความพร้อมประชาชนสู่สากล เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับอาเซียนและภูมิภาค
 
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้
ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
         
   
กลยุทธ์

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
     
การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเบื้องต้นในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 056-699-390
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 056-699-390
จำนวนผู้เข้าชม 2,885 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10