หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565


หนังสือแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์


หนังสือมอบอำนาจในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก


หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564


คู่มือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


คู่มือ การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


คู่มือ วิธีการสำหรับให้บริการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ


คู่มือ การชำระภาษีป้าย


คู่มือ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  (1)     2