วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สังคมเข้มแข็ง

ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาสร้างคน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้กำหนดพันธกิจที่จะดำเนินการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้

 1.   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 2.   การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้

 3.   การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายทุกท้องถิ่นและด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคารที่มีประสิทธิภาพ

 4.   การบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

 5. การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

 6. การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

 8. ส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 9. การบริหารจัดการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

เป้าประสงค์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

 1. ส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 3. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงในทุกภาคส่วนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง และการควบคุมอาคารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

 4. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่

 5. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 6. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. บริการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

 8. สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 9. การจัดการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

 2. มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นพิษ

 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

 4. การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว

 5. ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 6. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 7. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 8. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ

 9. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 10. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น

 11. การศึกษาทั่วถึง เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน ครบถ้วน