ยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง แหล่งน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการ จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองการบริหารจัดการที่ดี ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

 

แผนงาน

  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  3. แผนงานการศึกษา
  4. แผนงานสาธารณสุข
  5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
  6. แผนงานเคหะและชุมชน
  7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  8. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
  9. แผนงานการเกษตร
  10. แผนงานงบกลาง