ข้อมูลสภาพสังคม

. สภาพสังคม 

๔.๑ การศึกษา มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต ๑ รวม ๕ แห่ง ดังนี้

๔.๑.๑ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง คือโรงเรียนสากเหล็กวิทยา

๔.๑.๒ เปิดสอนระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)  จำนวน  ๔  แห่ง  คือ

(๑) โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง         หมู่ที่  ๔  บ้านถ้ำคะนอง
(๒) โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ         หมู่ที่  ๖  บ้านทุ่งสำราญ
(๓) โรงเรียนบ้านท่าพิกุล            หมู่ที่  ๗  บ้านท่าพิกุล
(๔) โรงเรียนบ้านปากดง            หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากดง
๔.๑.๓ เปิดสอนระดับอนุปริญญา            จำนวน  ๑  แห่ง

นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กจำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ด้านหลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๓  แห่ง  

๔.๒  การสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลสากเหล็กได้มีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนครบทุกหมู่บ้าน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  ๒  แห่ง คือ

(๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากเหล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
(๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐

โรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลสากเหล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒

 

 

 ๔.๓ อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเล็กน้อย  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จาส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ตำบลสากเหล็กอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๙   ถนนสากเหล็ก- เนินมะปราง

๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรสากเหล็กได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์
๒. ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ภายในตำบล