ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชาชนตำบลสากเหล็กส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีวัดภายในตำบลสากเหล็ก  ดังนี้                     

๘.๑.๑  วัด มีจำนวน  ๔  แห่ง คือ

(๑) วัดเกาะแก้ว  หมู่ที่  ๒
(๒) วัดถ้ำคะนอง  หมู่ที่  ๔
(๓) วัดท่าพิกุล     หมู่ที่  ๗
(๔) วัดปากดง      หมู่ที่  ๑๑

๘.๑.๒  สำนักสงฆ์ จำนวน  ๑  แห่ง คือ สำนักสงฆ์บ้านเนินงิ้ว หมู่ที่ ๓

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี               

๑.ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ประมาณเดือนเมษายน
๒.ประเพณีแห่เทียนประจำปี  ประมาณเดือนกรกฎาคม
๓.ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส ประมาณเดือนพฤศจิกายน
๔.ประเพณีลอยกระทงประจำปี ประมาณเดือนพฤศจิกายน

๗.๓ ภาษาท้องถิ่น

  • ภาษาที่ใช้ประจำถิ่น คือภาษากลางใช้พูดกันโดยทั่วไป   

๗.๔ สินค้าโอท็อป

  • เรือนกะลา 

 

 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ

ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำจากลำคลอง สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้

๘.๒ ป่าไม้ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้

๘.๓ ภูเขา 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีภูเขา

๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ในการทำเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น