กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

บุคลากร

นาย

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นาย

ตำแหน่ง

นาย

ตำแหน่ง

นาย

ตำแหน่ง

นาย

ตำแหน่ง

นาย

ตำแหน่ง

นาย

ตำแหน่ง

นาย

ตำแหน่ง

นาย

ตำแหน่ง

นาย

ตำแหน่ง

บทบาทและหน้าที่

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ