สำนักปลัด

สำนักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

นายวิชิต  ศิริมังคโล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

บุคลากร

นายสมชาย  ศรีกอง

หัวหน้าสำนักปลัด

นายชลธี คำเด่น

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.สายใจ   แซ่จิว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธวัช    คัชมาตย์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

น.ส.รุ่งนภา  ทองแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อุษา   ไข่มุก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัชระ  ทองอุบล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายชำนาญ แก้วชา

ภารโรง

นายสิทธิชัย  จันทร์ทอง

คนขับรถ

นางนวลจันทร์  อยู่ดี

แม่บ้าน

นายจเร   ขุนนคร

พนักงานทั่วไป

นายสมโภชน์   ศรีฉ่ำ

พนักงานทั่วไป

นางรุ่งนภา   ทองอุบล

พนักงานทั่วไป

น.ส.อัมพร   พานทอง

พนักงานทั่วไป

นายภราดร   ต๊กยี่

พนักงานทั่วไป

น.ส.ประภัสสรา   บุญจง

พนักงานทั่วไป

บทบาทและหน้าที่

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาล ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในสำนักงานเทศบาลตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเทศบาลตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

 1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานสารบรรณ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานอาคารสถานที่
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
 • งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภาเทศบาล
 • งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ
 • งานอำนวยการและประสานราชการ
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
 • งานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
 • งานข้อมูลเลือกตั้ง
 • งานชุมชนสัมพันธ์
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาเทศบาล
 • งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย
 1. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานนโยบายและแผนพัฒนา
 • งานวิชาการ
 • งานงบประมาณ
 • งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 • งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
 • งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
 • งานประสานโครงการฝึกอบรม
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
 • งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
 • งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
 • งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
 • งานระเบียบการคลัง
 • งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
 • งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • งานกฎหมายและคดี
 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้งานอำนวยการ
 • งานป้องกันสาธารณภัย
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
 • งานกู้ภัย
 • งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
 • งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภาเทศบาล
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
 • งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาเทศบาล
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาเทศบาล
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
 • งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
 • งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 • งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย