ข้อมูลสภาพทั่วไป

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๓ หมู่ที่ ๔ ถนนวังทอง-เขาทราย ตำบล    สากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • ทิศตะวันออก ติดตอกับตำบลท่าเยี่ยมและตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เนื้อที่  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๓.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๒,๓๗๕ ไร่

จำนวนหมู่บ้าน มีพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่   ๒    บ้านเกาะแก้ว
 • หมู่ที่   ๓    บ้านเนินงิ้ว
 • หมู่ที่   ๔    บ้านถ้ำคะนอง
 • หมู่ที่   ๕    บ้านคลองระนาม
 • หมู่ที่   ๖    บ้านทุ่งสำราญ
 • หมู่ที่   ๗    บ้านท่าพิกุล
 • หมู่ที่   ๙    บ้านคลองสาลิกา
 • หมู่ที่ ๑๐    บ้านหนองกรด
 • หมู่ที่ ๑๑    บ้านปากดง
 • หมู่ที่ ๑๒    บ้านวังกระเปา
 • หมู่ที่ ๑๓    บ้านหนองแหน
 • หมู่ที่ ๑๔    บ้านเนินไก่เถื่อน
 • หมู่ที่ ๑๕    บ้านดงเย็น

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกมาสู่ทิศตะวันตก ไม่มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน มีเพียงลำคลองซึ่งมีน้ำไหลมาจากอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไหลผ่านพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กลงสู่แม่น้ำน่านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของตำบลสากเหล็ก   เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน   โดยได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี   มีฤดูกาล  ๓  ฤดูกาล  คือ

 • ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์
 • ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
 • ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม

.๔ ลักษณะของดิน 

ลักษณะดิน ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มเหมาะสมกับการทำนาข้าว  พื้นที่บางส่วนทำสวน  ได้แก่ สวนมะม่วง และมะปราง

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  ที่เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • หนอง       จำนวน       ๗   แห่ง
 • ลำคลอง    จำนวน       ๓   แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย                      จำนวน            ๘           แห่ง
 • บ่อบาดาล (บ่อโยก)   จำนวน           ๔           แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน          จำนวน           ๒๕         แห่ง

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง      

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก มีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก  ๔,๑๗๑   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๕,๕๕๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๑๑  ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กมีการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก  ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 

จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กจัดขึ้น ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กดำเนินงานไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร

๒.๑ เขตการปกครอง

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

 • ทิศเหนือ      ติดต่อกับตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศใต้          ติดต่อกับตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 • ทิศตะวันออก ติดตอกับตำบลท่าเยี่ยมและตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 • ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก แบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

 • หมู่ที่   ๒    บ้านเกาะแก้ว         
 • หมู่ที่   ๓    บ้านเนินงิ้ว             
 • หมู่ที่   ๔    บ้านถ้ำคะนอง        
 • หมู่ที่   ๕    บ้านคลองระนาม     
 • หมู่ที่   ๖    บ้านทุ่งสำราญ        
 • หมู่ที่   ๗    บ้านท่าพิกุล          
 • หมู่ที่   ๙    บ้านคลองสาลิกา
 • หมู่ที่ ๑๐    บ้านหนองกรด
 • หมู่ที่ ๑๑    บ้านปากดง
 • หมู่ที่ ๑๒    บ้านวังกระเปา
 • หมู่ที่ ๑๓    บ้านหนองแหน
 • หมู่ที่ ๑๔    บ้านเนินไก่เถื่อน
 • หมู่ที่ ๑๕    บ้านดงเย็น

๒.๒ การเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก  ทั้งเขตเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  และสมาชิกสภาออกเป็น  ๑๓  เขต ดังนี้
๑)  เขตเลือกตั้งที่ ๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๒  บ้านเกาะแก้ว  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้ว       
๒)  เขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่  ๓  บ้านเนินงิ้ว   ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร ที่เลือกตั้ง ได้แก่  สำนักสงฆ์บ้านเนินงิ้ว
๓)  เขตเลือกตั้งที่ ๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่   ๔  บ้านถ้ำคะนอง  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาการเปรียญวัดถ้ำคะนอง
๔) เขตเลือกตั้งที่ ๔ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่ หมู่ที่  ๕ บ้านคลองระนาม  ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร ที่เลือกตั้ง ได้แก่  บริเวณ ฝ ๙๙ บ้านคลองระนาม
๕)  เขตเลือกตั้งที่ ๕ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่  ๖  บ้านทุ่งสำราญ  ตำบลสากเหล็ก   อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร ที่เลือกตั้ง ได้แก่  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ
๖)  เขตเลือกตั้งที่ ๖ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่  ๗  บ้านท่าพิกุล  ตำบลสากเหล็ก   อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาการเปรียญวัดท่าพิกุล
๗) เขตเลือกตั้งที่ ๗ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่  หมู่ที่  ๙  บ้านคลองสาริกา  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร  ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านคลองสาริกา                                                          
๘)  เขตเลือกตั้งที่ ๘ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่ หมู่ที่  ๑๐ บ้านหนองกรด  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอ สากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร ที่เลือกตั้ง ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรด
๙)  เขตเลือกตั้งที่ ๙ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่  ๑๑ บ้านปากดง  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร  ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศาลาการเปรียญวัดปากดง
๑๐)  เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่  ๑๒  บ้านวังกระเปา  ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร  ที่เลือกตั้ง ได้แก่  โรงจอดรถสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก
๑๑)  เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่  หมู่ที่  ๑๓  บ้านหนองแหน  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร ที่เลือกตั้ง ได้แก่  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสายดินแดง
๑๒)  เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่  หมู่ที่  ๑๔  บ้านเนินไก่เถื่อน  ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร ที่เลือกตั้ง ได้แก่  อาคาร SML บ้านเนินไก่เถื่อน
๑๓)  เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่  หมู่ที่  ๑๕  บ้านดงเย็น  ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร ที่เลือกตั้ง ได้แก่  ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านดงเย็น

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

 • จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก     ๕,๕๕๓     คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖)

 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก  ๔,๑๗๑  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๕,๕๕๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๑๑ 

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่หมดวาระ สมาชิกสภามาจากคำสั่ง คสช.  ปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง

 

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากร  มีจำนวนทั้งสิ้น ๗,๕๒๔ คน  จำนวนครัวเรือนมี ๒,๔๑๘ ครัวเรือน   ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร ชาย หญิง จำนวนครัวเรือน
บ้านเกาะแก้ว ๔๓๐ ๒๐๗ ๒๒๓ ๑๕๙
บ้านเนินงิ้ว ๗๗๒ ๓๗๘ ๓๙๔ ๒๑๕
บ้านถ้ำคะนอง ๑,๐๒๖ ๕๑๑ ๕๑๕ ๓๓๘
บ้านคลองระนาม ๓๑๖ ๑๖๐ ๑๕๖ ๑๐๗
บ้านทุ่งสำราญ ๕๓๒ ๒๖๔ ๒๖๘ ๑๖๒
บ้านท่าพิกุล ๕๙๕ ๓๐๔ ๒๙๑ ๑๘๔
บ้านคลองสาริกา ๗๔๒ ๓๗๒ ๓๗๐ ๒๖๐
๑๐ บ้านหนองกรด ๔๔๒ ๒๒๘ ๒๑๔ ๑๐๘
๑๑ บ้านปากดง ๘๐๕ ๔๐๐ ๔๐๕ ๒๒๕
๑๒ บ้านวังกระเปา ๓๘๖ ๑๘๓ ๒๐๓ ๑๘๐
๑๓ บ้านหนองแหน ๔๖๐ ๒๓๕ ๒๒๕ ๑๒๘
๑๔ บ้านเนินไก่เถื่อน ๔๙๐ ๒๖๑ ๒๒๙ ๒๒๔
๑๕ บ้านดงเย็น ๕๓๙ ๒๖๔ ๒๗๕ ๑๔๑
# รวม ๗,๕๓๕ ๓,๗๖๗ ๓,๗๖๘ ๒,๔๓๑