ระบบเศรษฐกิจ

๖. สภาพทางเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาและทำสวนผลไม้ เช่น มะม่วง มะปราง มะยงชิด และทำไร่แตงโมในฤดูแล้ง อาชีพรองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง ซึ่งเป็นการรับจ้างทำการเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการ

๖.๒ การประมง

(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ

๖.๔ การบริการ

 • บ้านพักรายวัน             ๑        แห่ง
 • ร้านอาหาร                 ๒        แห่ง
 • โรงภาพยนตร์              -         แห่ง
 • สถานีขนส่ง                 -         แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ   

๖.๖ อุตสาหกรรม

จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (บริษัท เคเอ็มจี การ์เม้นท์ จำกัด)  (โรงงานเย็บผ้า)จำนวน   ๑   แห่ง                   

 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

 • ธนาคาร                        -         แห่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน         ๒        แห่ง
 • บริษัท                           ๔       แห่ง
 • สถานีบริการแก็สรถยนต์  ๑       แห่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด          ๓        แห่ง
 • ตลาดสด                      -         แห่ง
 • ร้านค้าต่างๆ                 ๑๐๗    แห่ง
 • โรงฆ่าสัตว์                   -         แห่ง
 • โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า  ๑     แห่ง

กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๓  กลุ่ม

 1.  กลุ่มการประดิษฐ์ดอกไม้ / เรือนไทย
 2. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 3. กลุ่มเกษตรปุ๋ยอินทรีย์

๖.๘ แรงงาน

จากประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้