ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

นางผดา รัตนศิริ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

นายปัญญา นาคลี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

นายพายับ ยุปานันท์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

นายพีรพจน์ ศรีสกุล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก