สมาชิกสภา

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

นายน้อย  ทองอุบล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

นายอำนวย  คำฉ่ำ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

นายทองอินทร์  ทองกลิ่น

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 2

นางสาวปราณี  บุญศิริ

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 2

นายบุญรัตน์  ใจตรงดี

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 3

นายนพพร  ไชยูปถัมภ์

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 3

นางสังเวียน  นาคลี

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 4

นายเสริม   ศรีวิไล

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 5

นายสมจิตร  ยอดจันทร์

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 5

นายมรกต  คัญทัพ

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 6

นายละเอียด  บุตรดี

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 6

นายประพัฒน์   ดวงแก้ว

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 7

นายสำเภา  พุทธา

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 7

นางสาวอนงค์  เสียงเล็ก

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 9

นายพนมกร   หว่างแย้ม

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 9

นายต้นเทียน   บุญรัตน์

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 10

นายมานพ  คุยศรี

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 10

นางมาลิน  สว่างผล

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 11

นายบุญสืบ   ปรักมาส

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 11

นางละเมียด  บุญจง

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 12

นายบุญเสริม   เอี่ยมอุไร

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 14

นายประเสริฐ   แก้วกอง

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 14

นายเจ๊ก   ยุปานันท์

สมาชิกสภา อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 15