การประชุมประชาคมระดับตำบล

การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชนตำบลสากเหล็ก ประจำปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนตำบลสากเหล็ก ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ปลูกฝังเรื […]

การประชุมประชาคมระดับตำบลโครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

การประชุมประชาคมระดับตำบลโครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561/2561)กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561/2561)กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 6-7 กุมภาพันธ์ 2561

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี2561

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของจังหวัดพิจิตร ตลอดจนเป็นเการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพ […]

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี 2560

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีพุทธศักราช 2560ขอบคุณ ท่านวิทยากรที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมีอายุยืน และสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ข […]

1 2