การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรตำบลสากเหล็ก (หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำเสื้อมัดย้อม) ประจำปีงบประมาณ 2562

ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรตำลสากเหล็ก (หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำเสื้อมัดย้อม) ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสากเหล็ก ประจำปีงบ 2562

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสากเหล็ก ประจำปีงบ 2562 ภายใต้กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักสังคมสงเคราะห์น้อยตำบลสากเหล็ก

การประชุมประชาคมระดับตำบล

การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

1 2 3 4