ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. 2.คำแถลง 3.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง 4.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ 5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 6.บันทึกหลักการและเหตุผล 7.ร […]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อบัญญัติ-61 ข้อบัญญัติ-ส่วนที่-1และ-2 ประกาศใช้ (1) รายงานประมาณการรายจ่าย61 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย61