ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสากเหล็ก

  ด้านศิลปะการแสดง  แตรวง ศ.อำพลศิลป์   นายสุรพล   บุญจง บ้านเลขที่ 41  หมู่ที่ 12 บ้านวังกะเปา ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร เป็นแตรวงพื้ […]

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561/2561)กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561/2561)กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 6-7 กุมภาพันธ์ 2561