ข่าวสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับ สตง.รับรอง)

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563(ฉบับ สตง.รับรอง) ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน (หนังสือส่ง การตรวจสอบรายงานการเงินฯ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร […]

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสากเหล็ก ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อนำไปสู่ด้านสุขภาพพลานามัยที่ดี จึงได้จัดตั้งงบประมาณในการแข่งขันกีฬาขึ้น  เพื่อส่งเสริมและ […]

1 2 3 18