บริการขั้นพื้นฐาน

. การบริการพื้นฐาน

๕.๑  การคมนาคม 

การคมนาคมในตำบลสากเหล็กใช้เส้นทางรถยนต์ ซึ่งถนนส่วนใหญ่  มีสภาพการใช้งานที่ดี     มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ (วังทอง - เขาทราย) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๑  (พิจิตร - สากเหล็ก) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕  (สากเหล็ก-เนินมะปราง) ตัดผ่าน และมีเส้นทางคมนาคมภายในตำบล ดังนี้

  • ถนนลาดยาง                               จำนวน    ๔  สาย       ระยะทาง   ๑๒.๐๐    กิโลเมตร
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       จำนวน   ๒๙  สาย      ระยะทาง   ๑๗.๑๑     กิโลเมตร
  • ถนนลูกรัง/ถนนดิน               จำนวน   ๓๐  สาย      ระยะทาง   ๔๑.๔๙     กิโลเมตร

๔.๒  การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการในทุกหมู่บ้าน พบว่าครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ  ๙๘  อีกประมาณร้อยละ ๒  เป็นครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากบ้านบางหลังอยู่ห่างไกลจากกลุ่มบ้าน

๕.๓ การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กมีระบบประหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน ๒๕ แห่ง และมีการขยายเขตของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๘ หมู่บ้าน ปัญหาที่พบคือ ในช่วงฤดูแล้งมักจะได้รับคำร้องขอน้ำเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที 

๕.๔ โทรศัพท์

           มีโทรศัพท์สาธารณะภายในเขตพื้นที่แต่ไม่ค่อยมีผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) และมีหอกระจายข่าวครบทุกหมู่บ้าน รวม ๑๓ แห่ง

๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

           มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์