ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสากเหล็ก ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อนำไปสู่ด้านสุขภาพพลานามัยที่ดี จึงได้จัดตั้งงบประมาณในการแข่งขันกีฬาขึ้น  เพื่อส่งเสริมและ […]

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตำบลสากเหล็ก

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึงการปฏิบัติการแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่าน […]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

1 2 3 4