การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้นำข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสำรวจ/ออกพื้นที่ มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน ดังนี้

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ
1.ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูง
2. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางกาเกษตรราคาตกต่ำ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
3. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร
4. ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง  อุทกภัย วาตภัย
5. เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรชำรุด เสียหาย
2.ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
2. ปัญหาครอบครัว
3.การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง
3.ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ปัญหาผักตบชวา วัชพืช
2. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ
3. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.ด้านบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง
5.ด้านการบริการสาธารณะ 1. ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ
2. น้ำอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า
4. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก  ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

จุดแข็ง (Strength : S)

 1. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองผ่าน เหมาะแก่การประกอบอาชีพ
 2. กลุ่มอาชีพสามารถรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข้งให้แก่ชุมชน และสามารถพึ่งตนเองได้
 3. บุคลากรของหน่วยงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 4. ประชาชนส่วนมากในพื้นที่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

จุดอ่อน (Weakness : W)

 1. ประชาชนบางส่วนยังขาดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 2. ประชาชนให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ น้อย เช่น การกีฬา สุขภาพ ฯลฯ
 3. เส้นทางคมนาคมภายในตำบลส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานและมีสภาพชำรุด
 4. พื้นที่มีลำคลองผ่าน มักเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากแต่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

โอกาส (Opportunity : O)

 1. มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. มีนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาด้านต่างๆ

อุปสรรค (Threat : T)

 1. การเกิดภัยทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม
 2. ขาดอุตสาหกรรมรองรับแรงงานในพื้นที่

 


การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
1. โครงการสร้างพื้นฐาน 1.1) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน - แหล่งน้ำและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ประชาชนมีแหล่งน้ำและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น
1.2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด - ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้
1.3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน - ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - มีรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน
1.4) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ - เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ - มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1.1) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ - ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่  โรคระบาด  โรคติดต่อ
2.1.2) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  ความดัน - ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย  
2.1.3) ปริมาณขยะมากขึ้น - ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ปริมาณขยะถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
2.1.4) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย - ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง
2.2)ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง แข็งแรง - ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง
2.3)ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน - การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
2.4.1) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน - สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง  เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน
2.4.2) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก - สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี
2.4.3) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต - สังคมในชุมชน - ผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและทั่วถึง
2.4.4) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร - สังคมในชุมชน - เยาวชนและวัยรุ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี
2.4.5) ประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ขึ้นไป  บางรายไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี - สังคมในชุมชน - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่อายุ 35  ขึ้นไป - ประชาชนที่อายุ 35 ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน
2.4.6) ประชากรที่สูบบุหรี่ และดื่มสุรา - สังคมในชุมชน - ประชาชนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา - ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุรา
3. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 3.1) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน - การวางแผน - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินงานได้เอง
3.2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ - การลงทุน - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ
3.3.1) ประชาชนขาดสถานที่จำหน่ายสินค้า - การพาณิชย์กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการขายจำหน่ายสินค้า
3.3.2) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ - การพาณิชย์กรรม - เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
3.3.3) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน - การพาณิชย์กรรม - ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น
3.4) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน - การวางแผน - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินงานได้เอง
3.5) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ - การลงทุน - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ
3.6.1) ประชาชนขาดสถานที่จำหน่ายสินค้า - การพาณิชย์กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการขายจำหน่ายสินค้า
3.6.2) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ - การพาณิชย์กรรม - เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
3.6.3) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน - การพาณิชย์กรรม - ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น
3.7) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว - การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - มีแหล่งทองเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4.1) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ - การจราจร ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง
4.2) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการรวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - ประชาชนและส่วนราชการ - มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนละส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด  การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาวิวาท
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1) เป็นพื้นที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค - ดินและน้ำใต้ดิน - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ปัญหาเรื่องไม่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
5.2) มีปัญหาเรื่องขยะเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ - สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล - ปัญหาขยะและน้ำเสียลดลง ผู้ประกอบการสามารถกำจัดขยะและน้ำเสียเองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก - ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป

 


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กได้กำหนดนโยบายในการบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552  และเป็นนโยบายที่สามารถบูรณาการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและจังหวัด ดังนี้

 1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
 2. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา
 3. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 5. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง)
 6. การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาและส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
 7. การพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพ และรายได้ (เศรษฐกิจชุมชน) 
 8. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  สนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพิ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน
 9. การพัฒนาด้านอื่น ๆ  พัฒนาสภาพตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน และศักยภาพของท้องถิ่นเป็นหลัก