ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับ สตง.รับรอง)

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563(ฉบับ สตง.รับรอง) ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน (หนังสือส่ง การตรวจสอบรายงานการเงินฯ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร […]