ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับ สตง.รับรอง)

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563(ฉบับ สตง.รับรอง)

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน (หนังสือส่ง การตรวจสอบรายงานการเงินฯ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ลว 21 ธันวาคม 2563)_0001

Comments

comments