การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก