ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสากเหล็ก ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อนำไปสู่ด้านสุขภาพพลานามัยที่ดี จึงได้จัดตั้งงบประมาณในการแข่งขันกีฬาขึ้น  เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของ เยาวชนประชาชน ในตำบลสากเหล็ก ได้แข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬาเป็นทีม เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัย  รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน  ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการหนึ่ง   ที่ป้องกันไม่ให้มั่วสุมในเรื่องของสิ่งเสพติดต่าง ๆ ซึ่งปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรงของสังคม  ในปัจจุบัน

Comments

comments