สาขา ช่างฝีมือดั้งเดิมจักรสาน

นายทวี   เพ็ชรจินดา มีความสามารถในการสานเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆจากไม้ไผ่ได้แก่ ข้อง ไซ สุ่ม กระบุ่ง กระจาด ซ้ากระทาย กระบาย กะโล่ หลัว ชะลอม เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่ย่า ตายาย ซึ่งลุงทวีมีฝีมือการจักรสานที่สวยงามและประณีต ซึ่งสมัยก่อนมีการใช้วัสดุที่ทำจากไม้ไผ่กันอย่างแพร่หลายไม้ไผ่นำมาใช้ในครัวเรือนได้เกือบทุกชนิดและใช้ในชีวิตประจำวันเช่น กระด้ง กระเชอ กระชอน สานเป็นเครื่องดักจับสัตว์น้ำเช่น ไซ ตุ้ม ข้อง ฯลฯ และสานเป็นฝาเรือน ฝาบ้าน ปัจจุบันเครื่องจักรสานบางชนิดหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใช้ การใช้เครื่องจักรสานก็ซบเซาลง ผู้ที่มีฝีมือด้านนี้ก็ลดน้อยลงปัจจุบันเครื่องจักรสานของลุงทวีจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลสากเหล็กเพื่อให้ศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

Comments

comments