กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น+พ.ศ.+2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหา […]

การประชุมระดับตำบล

การประชุมระดับตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เพิ่มเติม) พ.ศ.2561-2564  วันที่  12  ตุลาคม  2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

1 2