สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

พฤศจิกายน2560 ธันวาคม2560 มกราคม2561 กุมภาพันธ์2561 มีนาคม2561 เมษายน2561 พฤษภาคม2561 มิถุนายน2561 กรกฎาคม2561 สิงหาคม2561 กันยายน2560