ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. 2.คำแถลง 3.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง 4.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ 5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 6.บันทึกหลักการและเหตุผล 7.ร […]