โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชนตำบลสากเหล็ก ประจำปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนตำบลสากเหล็ก ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ปลูกฝังเรื […]