โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชนตำบลสากเหล็ก ประจำปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนตำบลสากเหล็ก ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตให้มีสติหรือปัญญาโดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต ปลูกจิตสานึกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ทำความดีไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดสร้างพลังในการลดละเลิกอบายมุขทั้งหลาย

Comments

comments