การประชุมระดับตำบล

การประชุมระดับตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เพิ่มเติม) พ.ศ.2561-2564  วันที่  12  ตุลาคม  2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

Comments

comments