กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น+พ.ศ.+2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น+พ.ศ.+2542

Comments

comments