แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร   คำนำ                    การ […]

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑       องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล […]

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

        แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐       องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก อำเภ […]