แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร

 

คำนำ

                   การทุจริตเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยมาเป็นเวลานานและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง     ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก จึงได้จัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก     ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติ คำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗    เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

 

 

 

 

สารบัญ

ส่วนที่                                                                                                   หน้า

ส่วนที่  ๑  บทนำ                                                                                      ๑-๓

ส่วนที่  ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                       ๔-

             ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

บัญชีสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ     ๑๑

             ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑                                                             

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๔.๑ หลักการความเป็นมา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี    ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์      ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ขอความร่วมมือจังหวัดจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจังหวัดพิจิตร จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ ในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิด            กับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบ ต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ   ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหา       การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น    ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.     ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้น   การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง         เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริต ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี     ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล

สากเหล็ก จึงได้จัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)    เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา    ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการ      เรื่อง ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร   ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
 2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตและโปร่งใสของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 3. เพื่อส่งเสริมให้ คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก    มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์    ไม่ทุจริต  ไม่ติดสินบน  มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต คอรัปชั่น  มุ่งสู่ราชการไทยใสสะอาด
 4. เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 5. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
 6. เพื่อสร้างบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงาน

 

 1. เป้าหมาย
3
 • ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ตลอดจนประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว และโปร่งใส มิให้ใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
 2. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

 1. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
 2. คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
 3.   ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 4. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 5.   สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
 6.  พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสกาเหล็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ที่ 1 “ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต”

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ปี ๒๕๖๑

(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ระยะเวลาดำเนินการ   หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ต.ค.

ธ.ค. ๖๐

ม.ค.

มี.ค. ๖๑

เม.ย.

มิ.ย. ๖๑

ก.ค.

ก.ย. ๖๑

1 กิจกรรมการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด อบต.สากเหล็ก ร้อยละ ๘๐ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติตาม 1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้างของอบต.สากเหล็กมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรม

๒.สามารถปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ดีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

 

      สำนักปลัด

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ที่ ๒ “ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต”

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ปี ๒๕๖๑

(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ระยะเวลาดำเนินการ   หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ต.ค.

ธ.ค. ๖๐

ม.ค.

มี.ค. ๖๑

เม.ย.

มิ.ย. ๖๑

ก.ค.

ก.ย. ๖๑

1 กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดมุมหนังสือภายใน อบต.สากเหล็ก จัดมุมหนังสือเผยแพร่ภายใน อบต.สากเหล็ก จำนวน 4 เรื่องต่อปี 1.ยกระดับจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

2.ปลุกจิตสำนึกยึดมั่นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

      สำนักปลัด
2 กิจกรรมการให้ความรู้ “การปฏิบัติตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (การสอดแทรกเป็นหัวข้อในการประชุมประจำเดือนของ อบต.สากเหล็ก บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนครั้งที่มีการบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจ       สำนักปลัด

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ที่ ๓ “เสริมพลังการมีส่วนร่วมของขุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต”

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ปี ๒๕๖๑

(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน   หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ต.ค.

ธ.ค.๖๐

ม.ค.

มี.ค.๖๑

เม.ย.

มิ.ย.๖๑

ก.ค.

ก.ย.๖๑

1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน ทุกหน่วยงานในสังกัดของ

อบต.สากเหล็ก

ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามมาตรการใสสะอาด ทุกหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต       สำนักปลัด
2 กิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมาที่ อบต.สากเหล็ก โดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ได้ทุกวันในเวลาราชการ

 

ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของประชาชน เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข       สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ที่ ๑ “วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล”

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ปี ๒๕๖๑

(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน   หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ต.ค.

ธ.ค.๖๐

ม.ค.

มี.ค.๖๑

เม.ย.

มิ.ย.๖๑

ก.ค.

ก.ย.๖๑

1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต

ประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากร

อบต.สากเหล็ก

 

บุคลากรทุกคนใน อบต. สากเหล็ก จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเผยแพร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมีจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ       สำนักปลัด
2 กิจกรรมการส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่

โปร่งใสและเปิดเผยมีระบบป้องกันการทุจริต

ระบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสและเปิดเผย วิธีดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

มีระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเปิดเผยและป้องกันการทุจริต         สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ที่ ๑ “เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต”

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ปี ๒๕๖๑

(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน   หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ต.ค.

ธ.ค.๖๐

ม.ค.

มี.ค.๖๑

เม.ย.

มิ.ย.๖๑

ก.ค.

ก.ย.๖๑

1 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลในการต่อต้านการทุจริต

 

บุคลากรทุกคนใน อบต. สากเหล็ก จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80 อบต.สากเหล็ก เป็นหน่วยงานที่ต่อต้านการทุจริต

 

 

      สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ที่ 2 “สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต”

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ปี ๒๕๖๑

(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน   หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ต.ค.

ธ.ค.๖๐

ม.ค.

มี.ค.๖๑

เม.ย.

มิ.ย.๖๑

ก.ค.

ก.ย.๖๑

1 กิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

 

มีการตรวจสอบภายในทุกหน่วยงานใน อบต.สากเหล็ก ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การปฏิบัติงานในต้านต่างๆของ อบต.   สากเหล็ก

 

 

      สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

กองสวัสดิการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ที่ 1 “ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ”

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ปี ๒๕๖๑

(บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน   หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ต.ค.

ธ.ค.๖๐

ม.ค.

มี.ค.๖๑

เม.ย.

มิ.ย.๖๑

ก.ค.

ก.ย.๖๑

1 เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลการทุจริตที่หลากหลาย

 

ดำเนินการเพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลการทุจริต จำนวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียนเสนอแนะให้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง จำนวนช่องทางให้ภาคประชาชนเข้าร้องเรียนเสนอแนะให้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่องทาง

 

      สำนักปลัด
2 การลดจำนวนการฝ่าฝืนระเบียบ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ดำเนินการลดจำนวนการฝ่าฝืนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 – จำนวนการกระทำผิดระเบียบและกฎหมายลดลง จำนวนการกระทำผิดระเบียบและกฎหมายลดลง       สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 256๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 1
  2. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 2
  3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดทุจริตเชิงนโยบาย 1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 1
  2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 2
รวมทั้งสิ้น 11

 

 

 

 

Comments

comments