ตาราง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร ชาย หญิง จำนวนครัวเรือน
บ้านเกาะแก้ว ๔๓๐ ๒๐๗ ๒๒๓ ๑๕๙
บ้านเนินงิ้ว ๗๗๒ ๓๗๘ ๓๙๔ ๒๑๕
บ้านถ้ำคะนอง ๑,๐๒๖ ๕๑๑ ๕๑๕ ๓๓๘
บ้านคลองระนาม ๓๑๖ ๑๖๐ ๑๕๖ ๑๐๗
บ้านทุ่งสำราญ ๕๓๒ ๒๖๔ ๒๖๘ ๑๖๒
บ้านท่าพิกุล ๕๙๕ ๓๐๔ ๒๙๑ ๑๘๔
บ้านคลองสาริกา ๗๔๒ ๓๗๒ ๓๗๐ ๒๖๐
๑๐ บ้านหนองกรด ๔๔๒ ๒๒๘ ๒๑๔ ๑๐๘
๑๑ บ้านปากดง ๘๐๕ ๔๐๐ ๔๐๕ ๒๒๕
๑๒ บ้านวังกระเปา ๓๘๖ ๑๘๓ ๒๐๓ ๑๘๐
๑๓ บ้านหนองแหน ๔๖๐ ๒๓๕ ๒๒๕ ๑๒๘
๑๔ บ้านเนินไก่เถื่อน ๔๙๐ ๒๖๑ ๒๒๙ ๒๒๔
๑๕ บ้านดงเย็น ๕๓๙ ๒๖๔ ๒๗๕ ๑๔๑
รวม ๗,๕๓๕   ๓,๗๖๗ ๓,๗๖๘ ๒,๔๓๑

อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

 

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต
1. โครงการสร้างพื้นฐาน 1.1) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน – แหล่งน้ำและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค – ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ประชาชนมีแหล่งน้ำและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น
1.2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด – ไฟฟ้า – ทางและที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้
1.3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน – ราง/ท่อระบายน้ำ – พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – มีรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน
1.4) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ – เส้นทางคมนาคม – เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ – มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1.1) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ – ด้านสาธารณสุข – ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่  โรคระบาด  โรคติดต่อ
2.1.2) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  ความดัน – ด้านสาธารณสุข – ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย
2.1.3) ปริมาณขยะมากขึ้น – ด้านสาธารณสุข – ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ปริมาณขยะถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
2.1.4) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย – ด้านสาธารณสุข – ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง
2.2)ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง แข็งแรง – ที่อยู่อาศัย – ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย – ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง
2.3)ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน – การอุปโภค-บริโภค – ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
2.4.1) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน – สังคมในชุมชน – เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง  เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน
2.4.2) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก – สังคมในชุมชน – ผู้สูงอายุและเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี
2.4.3) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต – สังคมในชุมชน – ผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและทั่วถึง
2.4.4) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร – สังคมในชุมชน – เยาวชนและวัยรุ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี
2.4.5) ประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ขึ้นไป  บางรายไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี – สังคมในชุมชน – ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่อายุ 35  ขึ้นไป – ประชาชนที่อายุ 35 ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน
2.4.6) ประชากรที่สูบบุหรี่ และดื่มสุรา – สังคมในชุมชน – ประชาชนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา – ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุรา
3. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 3.1) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน – การวางแผน – ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินงานได้เอง
3.2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ – การลงทุน – ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ
3.3.1) ประชาชนขาดสถานที่จำหน่ายสินค้า – การพาณิชย์กรรม – ร้านค้าแผลงลอย – ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการขายจำหน่ายสินค้า
3.3.2) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ – การพาณิชย์กรรม – เกษตรกรในพื้นที่ – ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
3.3.3) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน – การพาณิชย์กรรม – ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง – ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น
3.4) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน – การวางแผน – ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินงานได้เอง
3.5) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ – การลงทุน – ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ
3.6.1) ประชาชนขาดสถานที่จำหน่ายสินค้า – การพาณิชย์กรรม – ร้านค้าแผลงลอย – ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการขายจำหน่ายสินค้า
3.6.2) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ – การพาณิชย์กรรม – เกษตรกรในพื้นที่ – ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
3.6.3) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน – การพาณิชย์กรรม – ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง – ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น
3.7) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว – การท่องเที่ยว – ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – มีแหล่งทองเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4.1) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ – การจราจร ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง
4.2) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการรวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน – การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน – ประชาชนและส่วนราชการ – มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนละส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด  การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาวิวาท
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1) เป็นพื้นที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค – ดินและน้ำใต้ดิน – พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ปัญหาเรื่องไม่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
5.2) มีปัญหาเรื่องขยะเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ – สิ่งแวดล้อม – ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล – ปัญหาขยะและน้ำเสียลดลง ผู้ประกอบการสามารถกำจัดขยะและน้ำเสียเองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก – ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก – ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล – ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป