กิจกรรม อบต.

การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ปลัด อบต.

นายวิชิต  ศิริมังคโล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ข่าวสาร

หนังสือราชการ สถ.

อากาศวันนี้

0° C

SETindex

ราคาน้ำมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่วนงานคลัง

11 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
6 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
12 มิ.ย. 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 พ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavemente In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๘๙-๐๑๘ สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๙ – หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองสาริกา-บ้านวังกระเปา ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
21 ก.พ. 2563 เรื่อง เปลี่ยนแปงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21 ก.พ. 2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล อบต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ระเบี […]

แหล่งข้อมูลในชุมชน

ลิงค์เข้าสู่โซเชียล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เราพัฒนาชุมชนด้านใด ?

View Results

Loading ... Loading ...

เข้าสู่ระบบ

รวมลิ้งค์แนะนำ

 
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

หน้าที่ส่วนราชการ

สำนักปลัด
บริหารงานทั่วไป รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
ส่วนการคลัง
ภาษีโรงเรือน ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
จดทะเบียนพาณิชย์ จัดซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายเงิน
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ส่วนงานช่าง
การขอใบอนุญาตการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
การขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ส่วนสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานกิจการกีฬาและเยาวชน
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา
งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม