กิจกรรม อบต.

การประชุมประชาคมระดับตำบล

การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ปลัด อบต.

นายวิชิต  ศิริมังคโล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

หนังสือราชการ สถ.

อากาศวันนี้

0° C

SETindex

ราคาน้ำมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่วนงานคลัง

3 ธ.ค. 2562 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
3 ต.ค. 2562 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เรื่อง ให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
21 ส.ค. 2562 ประกาศ การจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
27 มิ.ย. 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
10 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
22 พ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล อบต.

คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-1 การรับชำร […]

แหล่งข้อมูลในชุมชน

ลิงค์เข้าสู่โซเชียล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เราพัฒนาชุมชนด้านใด ?

View Results

Loading ... Loading ...

เข้าสู่ระบบ

รวมลิ้งค์แนะนำ

 
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

หน้าที่ส่วนราชการ

สำนักปลัด
บริหารงานทั่วไป รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
ส่วนการคลัง
ภาษีโรงเรือน ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
จดทะเบียนพาณิชย์ จัดซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายเงิน
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ส่วนงานช่าง
การขอใบอนุญาตการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
การขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ส่วนสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานกิจการกีฬาและเยาวชน
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา
งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม