กิจกรรม อบต.

การประชุมประชาคมระดับตำบล

การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ปลัด อบต.

นายวิชิต  ศิริมังคโล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

หนังสือราชการ สถ.

อากาศวันนี้

0° C

SETindex

ราคาน้ำมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่วนงานคลัง

5 พ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavemente In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๘๙-๐๑๘ สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๙ – หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองสาริกา-บ้านวังกระเปา ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
21 ก.พ. 2563 เรื่อง เปลี่ยนแปงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21 ก.พ. 2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 ธ.ค. 2562 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
3 ต.ค. 2562 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เรื่อง ให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
21 ส.ค. 2562 ประกาศ การจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ข้อมูล อบต.

คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-1 การรับชำร […]

แหล่งข้อมูลในชุมชน

ลิงค์เข้าสู่โซเชียล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เราพัฒนาชุมชนด้านใด ?

View Results

Loading ... Loading ...

เข้าสู่ระบบ

รวมลิ้งค์แนะนำ

 
 
 
 

เรื่องล่าสุด

สถิติผู้เยี่ยมชม

หน้าที่ส่วนราชการ

สำนักปลัด
บริหารงานทั่วไป รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
ส่วนการคลัง
ภาษีโรงเรือน ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
จดทะเบียนพาณิชย์ จัดซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายเงิน
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ส่วนงานช่าง
การขอใบอนุญาตการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
การขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ส่วนสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานกิจการกีฬาและเยาวชน
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา
งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม